Skip Navigation

فتح المستندات باللغة العربية (Arabic)

عندما يتعلق الأمر بزرع النخاع أو الدم، فمن الطبيعي أن تساورك أسئلة وتحتاج إلى الدعم.

يمكن أن تساعدك مواردنا المجانية سهلة الفهم على التعرف على عملية الزرع، والتخطيط للمستقبل، 

والتكيف مع الحياة بعد عملية الزرع، وغير ذلك الكثير.

استخدم الرابط أدناه للوصول إلى مختلف المواد باللغة العربية.

 

Glossary of Terms
 
Preparing for Transplant
 
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant  
 
Your Guide to BMT Support and Resources
The Basics of Blood and Marrow Transplant
 
Allogeneic Transplant: Finding a Donor
 
Being a Transplant Caregiver
 
 

 

查看简体中文资料 (Chinese - simplified) 

谈及骨髓或脐血移植时,人们通常会有许多疑问并需要更多帮助。 我们简单易懂的丰富资源可在了解移植信息、规划即将进行的移植手术、尽快适应术后生活以及其他各个方面为您提供所需帮助。 我们可提供翻译成多个语言版本的实用资源。

请使用下方链接访问我们所提供的众多[在此插入语言]资源。

骨髓和脐带血移植的基本知识 
Basics of Marrow and Cord Blood Transplant PDF  

术语解释
Glossary of Terms PDF

准备成为 BMT 主要护理人
Preparing to be a Primary BMT Caregiver PDF

异基因移植:寻找捐献者
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

血液和骨髓移植的 财务和保险基础知识
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant

移植的准备
Preparing for Transplant

您的 BMT 资源和支持指南
Your Guide to BMT Support and Resources

查閱繁體中文資料 (Chinese - traditional)

對於骨髓或臍帶血移植有疑問以及需要支持是很自然的。我們易懂的資源可以協助您認識移植,規劃後續行動,並且調整移植之後的生活,還有更多。我們提供幾種語言的翻譯資源。

請使用以下連結查閱我們提供的中文


血液和骨髓移植 的基本知識
The Basics of Blood and Marrow Transplant 

術語解釋
Glossary of Terms 

準備成為 BMT 主要看護者
Being a Transplant Caregiver

異體移植:尋找捐贈者
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

血液和骨髓移植的 財務與保險基本知識
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant

移植準備
Preparing for Transplant

您的指南 BMT 支援 與資源
Your Guide to BMT Support and Resources

باز کردن اسناد به زبان فارسی (Farsi)

طرح سوال و نیاز به دریافت راهنمایی و کمک در زمینه خون یا مغز استخوان طبیعی است. 

منابع رایگان و ساده ما شما را با فرآیند پیوند، برنامه کارهای پیش رو، سازگار شدن با زندگی پس از پیوند و دیگر موضوعات آشنا می کند.

برای دسترسی به مطالب گوناگون به زبان فارسی از پیوند زیر استفاده کنید.

 

The Basics of Blood and Marrow Transplant
 
Being a Transplant Caregiver
 
فهرست اصطلاحات 
Glossary of Terms
 
یافتن اهدا کننده پیوند آلوژنیک
Allogeneic Transplant: Finding a Donor
 
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant 

Louvri dokiman yo nan lang Kreyòl (French Creole)

Lè li konsène san oswa mwèl zo, li nòmal pou gen kesyon epitou pou bezwen sipò.

Resous nou yo ki fasil pou konprann epi ki gratis kapab ede ou jwenn enfòmasyon sou grèf, planifye pou sa pidevan, adapte ou avèk lavi ou apre grèf la, ak plis lòt enfòmasyon.

Itilize lyen ki anba la a pou gen aksè nan anpil materyèl nan lang Kreyòl.

Eleman debaz grèf san ak mwèl zo
The Basics of Blood and Marrow Transplant

Lè ou se yon moun k ap pran swen yon grèf
Being a Transplant Caregiver

Glosè tèm yo
Glossary of Terms

Alogrèf: pou jwenn yon donè
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

Nosyon fondamantal sou finans ak asirans pou grèf san ak mwèl zo
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant 

Gid pou resous ak sipò BMT
Your Guide to BMT Support and Resources

हिंदी के दस्‍तावेज खोलें (Hindi)

रक्‍त और मज्‍जा का मामला हो, तो सवाल होना और सहायता की जरूरत होना साधारण बात है।

समझने में आसान, हमारे मुफ्त स्रोत-संसाधन आपको प्रतिरोपण (ट्रांसप्‍लांट) के बारेे में जानने, आगे की योजना बनाने में, प्रतिरोपण के बाद जीवन के साथ तालमेल बिठाने, और अन्‍य चीजों में मदद कर सकते हैं।

नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके हिंदी में उपलब्‍ध विभिन्‍न सामग्रियों का लाभ उठाएं।

रक्त और मज्जा प्रतिरोपण की बुनियादी बातें
The Basics of Blood and Marrow Transplant

प्रतिरोपण देखभाल प्रदाता होना
Being a Transplant Caregiver

पारिभाषिक शब्दों की शब्दावली
Glossary of Terms

ऐलोजेनेइक प्रत्यारोपण: एक डोनर ढूंढना
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

वित्त और बीमा मूल बातें रक्त और मज्जा प्रत्यारोपण के लिए
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant 

BMT के संसाधनों और समर्थन के लिए आपकी मार्गदर्शिका 
Your Guide to BMT Support and Resources

한국어 자료 보기 (Korean)

골수 또는 제대혈 이식을 고려하는 경우, 의문점이 생기거나 지원을 필요로 하기 마련입니다. 이해하기 쉽게 만들어진 저희의 자원들은 이식에 관해 배우고, 앞으로의 계획을 수립하며, 이식 후 생활에 적응하는 데 도움이 될 수 있습니다. 저희는 여러 언어로 번역된 다수의 자원을 제공합니다.

아래 링크를 사용하여 저희가 제공하는 다수의 한국어 자원에 접속하십시오.

골수 이식 및 제대혈 이식의 기초
Basics of Marrow and Cord Blood Transplant PDF

용어 설명
Glossary of Terms PDF

BMT 주 간병인이 되기 위한 준비
Preparing to be a Primary BMT Caregiver PDF

동종 이식: 기증자 찾기
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

혈액과 골수 이식의 재정 및 보험에 관한 기본 정보
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant 

이식 준비
Preparing for Transplant

BMT 자원과 지원에 대한 가이드
Your Guide to BMT Support and Resources

Español (Spanish)

Es normal tener preguntas y necesitar apoyo con respecto al
trasplante de médula ósea o sangre de cordón. (También conocido como TMO).

Nuestros recursos gratuitos son fáciles de entender y pueden ayudarle a aprender
sobre el trasplante, planear para lo que vendrá, adaptarse a la vida después del
trasplante, y más.

Utiliza el siguiente enlace para acceder a los diversos materiales en español.

 

Consultar materiais em português (Portuguese)

É normal ter dúvidas e precisar de ajuda quando o assunto é transplante de medula óssea ou de sangue de cordão umbilical. Nossos materiais de leitura fácil podem lhe ajudar saber mais a respeito do transplante, preparar-se para as etapas seguintes, adaptar-se à vida nova após o transplante e muito mais. Disponibilizamos uma série de materiais traduzidos em vários idiomas.

Utilize o link abaixo para ter acesso aos vários materiais em português.

Fundamentos do transplante de medula óssea e células do sangue
The Basics of Blood and Marrow Transplant

Glossário de termos
Glossary of Terms

Ser um cuidador de transplante
Being a Transplant Caregiver

Preparação para o transplante
Preparing for Transplant

Transplante alogênico: buscando um doador
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

Fundamentos sobre finanças e seguros para transplante de sangue e medula óssea
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant 

Seu guia para recursos e apoio para TMO
Your Guide to BMT Support and Resources

Открыть документы на русском языке (Russian)

Когда речь идет о трансплантации клеток крови или костного мозга, естественно возникают вопросы и потребность в поддержке. 

Наши бесплатные, простые для понимания ресурсы помогут вам узнать о трансплантации, спланировать ваши будущие действия, адаптироваться к жизни после трансплантации и многое другое.

Используя ссылку приведенную ниже, вы сможете ознакомиться с разными материалами на русском языке

Словарь терминов
Glossary of Terms

Основные принципы трансплантации костного мозга и клеток крови
The Basics of Blood and Marrow Transplant

Аллогенная трансплантация: поиск донора
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

Основные положения финансирования и страхования при трансплантации клеток крови и костного мозга
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant 

Если вы ухаживаете за пациентом, перенесшим трансплантацию
Being a Transplant Caregiver

 Ваше рукоВодстВо по информационным ресурсам и поддержке в отношении трансплантации клеток крови и костного мозга
Your Guide to BMT Support and Resources

Buksan ang mga dokumento sa Tagalog (Tagalog)

Pagdating sa usapin ng dugo o bone marrow, karaniwang  may mga katanungan at kinakailangang suporta ukol dito. 

Matutulungan kayo ng aming madaling maunawaan at libreng mga sanggunian na matutunan ang tungkol sa transplant, pagpaplano kung ano ang dapat asahan, pagbalik sa dating pamumuhay pagkatapos ng transplant, at higit pa.

Gamitin ang link sa ibaba upang ma-access ang iba't-ibang materyales sa Tagalog.

Paghahanda Para sa Transplant
Preparing for Transplant

Ang Mga Pangunahing Kaalaman Tungkol sa Pag-transplant ng Dugo at Marrow
The Basics of Blood and Marrow Transplant

Glossary ng Mga Termino
Glossary of Terms

Allogeneic na Transplant: Paghahanap ng Donor
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

Mga Pangunahing Kaalaman sa Pananalapi at Insurance Para sa Blood Transplant at Marrow Transplant
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant 

Pagiging Tagapag-alaga sa Transplant
Being a Transplant Caregiver

Gabay Mo sa Mga Mapagkukunan at Suporta sa BMT
Your Guide to BMT Support and Resources

Xem tài liệu bằng tiếng Việt (Vietnamese) 

Tài nguyên tham khảo cho bệnh nhân bằng tiếng Việt

Khi nói đến việc cấy ghép tủy hay máu dây rốn, thì quý vị thường có thắc mắc và cần được trợ giúp. Các tài nguyên tham khảo dễ hiểu của chúng tôi có thể giúp quý vị học hỏi thêm về cấy ghép, hoạch định những gì sắp đến, thích nghi với cuộc sống sau khi cấy ghép, và nhiều điều khác nữa. Chúng tôi có nhiều tài nguyên tham khảo được thông dịch qua nhiều loại ngôn ngữ.

Sử dụng đường nối bên dưới để truy cập nhiều tài nguyên mà chúng tôi có bằng tiếng Việt.

Sơ Lược về Cấy Ghép Tủy Xương và Máu Dây Rốn
Basics of Marrow and Cord Blood Transplant 

Bảng Chú Giải Thuật Ngữ
Glossary of Terms 

Chuẩn Bị Làm Người Trông Nom BMT Chánh
Preparing to be a Primary BMT Caregiver 

Caáy gheùp khaùc gen: tìm ngöôøi hieán taëng
Allogeneic Transplant: Finding a Donor

Thoâng tin caên baûn veà taøi chaùnh vaø baûo hieåm cho caáy gheùp maùu vaø tuûy
Finance & Insurance Basics for Blood and Marrow Transplant 

Chuaån bò caáy gheùp
Preparing for Transplant

Höôùng daãn veà taøi nguyeân vaø hoã trôï BMT
Your Guide to BMT Support and Resources