Skip Navigation

We offer patient transplant information in several languages. The links below will help you quickly find the information you need. 

If you need one-to-one support, you can contact us:
Phone: 1 (888) 999-6743
E-mail: patientinfo@nmdp.org

We offer support in more than 100 languages, and have Spanish bilingual speakers on staff. 

Español (Spanish)

Es normal tener preguntas y necesitar apoyo con respecto al
trasplante de médula ósea o sangre de cordón. (También conocido como TMO).

Nuestros recursos gratuitos son fáciles de entender y pueden ayudarle a aprender
sobre el trasplante, planear para lo que vendrá, adaptarse a la vida después del
trasplante, y más.

Utiliza el siguiente enlace para acceder a los diversos materiales en español.

 

查看简体中文资料 (Chinese - simplified) 

谈及骨髓或脐血移植时,人们通常会有许多疑问并需要更多帮助。 我们简单易懂的丰富资源可在了解移植信息、规划即将进行的移植手术、尽快适应术后生活以及其他各个方面为您提供所需帮助。 我们可提供翻译成多个语言版本的实用资源。

请使用下方链接访问我们所提供的众多[在此插入语言]资源。

骨髓和脐带血移植的基本知识 
Basics of Marrow and Cord Blood Transplant PDF 

术语解释
Glossary of Terms PDF

准备成为 BMT 主要护理人
Preparing to be a Primary BMT Caregiver PDF

为讲中文的患者、护理者和家庭提供支持
Support for patients, caregivers, and families PDF

查閱繁體中文資料 (Chinese - traditional)

對於骨髓或臍帶血移植有疑問以及需要支持是很自然的。我們易懂的資源可以協助您認識移植,規劃後續行動,並且調整移植之後的生活,還有更多。我們提供幾種語言的翻譯資源。

請使用以下連結查閱我們提供的中文


骨髓和臍帶血移植的基本知識
Basics of Marrow and Cord Blood Transplant PDF

術語解釋
Glossary of PDF

準備成為 BMT 主要看護者
Preparing to be a Primary BMT Caregiver PDF

為說中文的患者、看護人和家人提供支援
Support for patients, caregivers, and families PDF

Xem tài liệu bằng tiếng Việt (Vietnamese) 

Tài nguyên tham khảo cho bệnh nhân bằng tiếng Việt

Khi nói đến việc cấy ghép tủy hay máu dây rốn, thì quý vị thường có thắc mắc và cần được trợ giúp. Các tài nguyên tham khảo dễ hiểu của chúng tôi có thể giúp quý vị học hỏi thêm về cấy ghép, hoạch định những gì sắp đến, thích nghi với cuộc sống sau khi cấy ghép, và nhiều điều khác nữa. Chúng tôi có nhiều tài nguyên tham khảo được thông dịch qua nhiều loại ngôn ngữ.

Sử dụng đường nối bên dưới để truy cập nhiều tài nguyên mà chúng tôi có bằng tiếng Việt.

Sơ Lược về Cấy Ghép Tủy Xương và Máu Dây Rốn
Basics of Marrow and Cord Blood Transplant PDF

Bảng Chú Giải Thuật Ngữ
Glossary of Terms PDF

Chuẩn Bị Làm Người Trông Nom BMT Chánh
Preparing to be a Primary BMT Caregiver PDF

Hoã trôï cho beänh nhaân, ngöôøi chaêm soùc vaø gia ñình noùi tieáng Vieät
Support for patients, caregivers, and families PDF

한국어 자료 보기 (Korean)

골수 또는 제대혈 이식을 고려하는 경우, 의문점이 생기거나 지원을 필요로 하기 마련입니다. 이해하기 쉽게 만들어진 저희의 자원들은 이식에 관해 배우고, 앞으로의 계획을 수립하며, 이식 후 생활에 적응하는 데 도움이 될 수 있습니다. 저희는 여러 언어로 번역된 다수의 자원을 제공합니다.

아래 링크를 사용하여 저희가 제공하는 다수의 한국어 자원에 접속하십시오.

골수 이식 및 제대혈 이식의 기초
Basics of Marrow and Cord Blood Transplant PDF

용어 설명
Glossary of Terms PDF

BMT 주 간병인이 되기 위한 준비
Preparing to be a Primary BMT Caregiver PDF

한국어 구사 환자, 간병인, 가족들을 위한 지원
Support for patients, caregivers, and families PDF

Consultar materiais em português (Portuguese)

É normal ter dúvidas e precisar de ajuda quando o assunto é transplante de medula óssea ou de sangue de cordão umbilical. Nossos materiais de leitura fácil podem lhe ajudar saber mais a respeito do transplante, preparar-se para as etapas seguintes, adaptar-se à vida nova após o transplante e muito mais. Disponibilizamos uma série de materiais traduzidos em vários idiomas.

Utilize o link abaixo para ter acesso aos vários materiais em português.

Fundamentos do transplante de medula óssea e de sangue do cordão umbilical
Basics of Marrow and Cord Blood Transplant PDF

Glossário de termos
Glossary of Terms PDF

Como se preparar para ser um cuidador básico de BMT
Preparing to be a Primary BMT Caregiver PDF

Apoio a pacientes, famílias e cuidadores cujo idioma native seja o português
Support for patients, caregivers, and families PDF